Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị “thần tốc” tại CONINCO?

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO

Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị “thần tốc” tại CONINCO?

DNTH: Mặc dù đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO (CONINCO) khẳng định nhiều lần việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CONINCO là đúng quy trình và nhận được tín nhiệm cao. Tuy nhiên theo tìm hiểu của Tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu nông thôn thì thực tế có nhiều bất ngờ về quy trình bầu thần tốc này.

Tiêu chí thành viên "vừa vặn"

Được biết, theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của CONINCO số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 3 người. Theo đó, số ứng cử viên tối thiểu (của Hội đồng quản trị là 5 người và Ban Kiểm soát là 3 người) ở CONINCO rất vừa vặn và đủ tiêu chí.

Điều 9 mục 9.1 nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Quy chế số 20/2022/QCNC-HĐQT về Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 nêu rõ: “người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định”.

Nên với các tiêu chí “vừa vặn” kể trên thì dù số phiếu có ít thì các thành viên nằm trong danh mục “tối thiểu” đều có thể yên vị trong danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát?

1659618308z3618888947315_4df1f95e6843dfbTrụ sở văn phòng của CONINCO. Ảnh Nguyên Khánh.

Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thần tốc?

Thông tin với báo chí, đại diện CONINCO cho biết, ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới ốm cách đây 3 tháng. Và trước khi Đại hội cổ đông thường niên của CONINCO diễn ra ông Công có chia sẻ trước toàn thể đại hội bản thân đang phải điều trị bệnh, tuy nhiên tất cả cổ đông dù biết bệnh tình của ông Công nhưng vẫn rất tin tưởng và ủng hộ bầu ông Công vào thành viên Hội đồng quản trị. Tại biên bản họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được diễn ra trong thời gian từ 8h30 đến 11h00 ngày 29/4/2022 (biên bản đã được thông qua vào lúc 11h00).

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là phiên họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 được diễn ra vào 10h45 phút và kết thúc 10h50 phút cùng ngày 29/4/2022 chỉ sau biên bản bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 4 phút (biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h41 ngày 29/4/2022). Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất để bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị một vị trí quan trọng của doanh nghiệp mà diễn ra chỉ vẻn vẹn trong vòng 5 phút ngắn ngủi.

Kỳ lạ hơn, phiên họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 được thực hiện trước khi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua? Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị có thần tốc?

Theo thông tin tìm hiểu, trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra, đã có một văn bản, chỉ đạo đích danh bầu ông Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bầu ông Nguyễn Xuân Hải làm thành viên Hội đồng quản trị CONINCO nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu ông Nguyễn Tiến Doát là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu đúng là như vậy? Thì quy trình bầu bán tại CONINCO có minh bạch khi mà mọi thứ diễn ra thần tốc đến mức “chưa kịp ăn xong một bát phở” đã bầu bán xong “Chủ tịch Hội đồng quản trị CONINCO”?

1659620025a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2022-08-

Theo khoản 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỉ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỉ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị”.

Như vậy, thời gian để triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị có thể được diễn ra trong thời hạn 07 ngày. Tại sao ông Công lại quyết định triệu tập vội vàng ngay khi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chưa được thông qua?

Và điều ngạc nhiên hơn là, tại ý kiến thảo luận "ông Nguyễn Văn Công đề xuất đưa cả 5 thành viên trúng cử vào danh sách ứng cử viên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027". Nhưng ông Công lại tự ứng cử và đề cử mình vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi bản thân đang mắc bệnh mà theo như đại diện CONINCO thông tin "phải hạn chế tiếp xúc nhiều người".

Câu hỏi được đặt ra, ông Công đang muốn thâu tóm quyền lực để cố vị? Hay chỉ là mong muốn được tiếp tục chèo lái đưa CONINCO phát triển vươn xa hơn?

1659620195tho-ng-ba-o-cu-a-ct-hdqt-coninThông báo của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Hội đồng quản trị - phiên 3/2022 (phiên 2 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027) có dấu hiệu trái Luật.

Không những có dấu hiệu được bầu thần tốc và sai quy trình, ông Công còn ký ban hành thông báo của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Hội đồng quản trị - phiên 3/2022 (phiên 2 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027) có dấu hiệu trái luật.

1659620510z3618995451777_488e191e3dcd8fb Điều lệ của CONINCO.

Tại khoản 42 Điều 29, Điều lệ của CONINCO cũng quy định rất rõ thời gian thông báo triệu tập họp ít nhất 03 ngày làm việc. Thế nhưng, ông Công rất "quyết đoán" trong mọi tình huống. Vừa được bầu "thần tốc" vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị CONINCO thì ngay trong ngày đã ký Quyết định triệu tập cuộc họp bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022 - 2027 khi chưa đủ số ngày tối thiểu thông báo theo quy định. (Vì từ ngày 29/4 đến 4/5 ngày họp bầu Tổng Giám đốc có tới 4 ngày nghỉ, trong đó 2 ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, 02 ngày nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5).

Theo khoản 6, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

Ông Công không những có dấu hiệu làm trái với Điều lệ mà còn trái với quy định tại Luật Doanh nghiệp?

Không những vậy, chỉ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra 4 ngày, ông Công đã phải ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Hải Uỷ viên Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) của CONINCO điều hành cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu Tổng Giám đốc và các nội dung khác của Hội đồng quản trị. Nhưng vẫn kịp gửi phiếu bầu trong phong bì gửi đến cuộc họp và từ đó đến nay không thể xuất hiện làm việc tại công ty mà chỉ có thể làm việc online, chỉ đạo online nhưng vẫn thực hiện ký các giấy tờ quan trọng (để đi chữa bệnh)?

Những cũng phải nói thêm, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị của CONINCO hình như chưa được thông qua? Vậy tư cách của ông Nguyễn Xuân Hải có đủ điều kiện để nhận uỷ quyền từ ông Công?

Và một điều "gây tranh cãi nhất" là dù trong ngày 4/5/2022 cuộc họp quan trọng để bầu Tổng Giám đốc và các nội dung khác của Hội đồng quản trị thì ông Công vắng mặt, nhưng lại vẫn kịp trở về công ty để ký Nghị quyết Hội đồng quản trị, ban hành Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho tân Tổng Giám đốc CONINCO.

Theo khoản 4, Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2020: “trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị”.

Hiện tại, ông Công thuộc trường hợp bị hạn chế năng lực hành vi dân sự do không đủ điều kiện về sức khoẻ thì phải ủy quyền băng văn bản cho thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Hơn nữa theo khoản 2 điều 46 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp: tiêu chuản người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp phải có “phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Và tại khoản 3, Điều 28 Điều lệ của CONINCO cũng nêu rõ: "trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị..."

Với các tiêu chí trên, ông Công đều không đáp ứng được, trong khi đó, dù có uỷ quyền, nhưng theo đại diện CONINCO thông tin, ông Công vẫn thực hiện ký các văn bản giấy tờ và chỉ làm online, chỉ đạo online như vậy liệu có đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường? Và có đúng với Điều lệ CONINCO và Luật Doanh nghiệp?

Theo thông tin tìm hiểu, thì các chữ ký gần đây của ông Công có nhiều dấu hiệu mạo danh. Có hay không việc ký khống mạo danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CONINCO. Kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét làm rõ. 

(Theo: http://doanhnghiepthuonghieu.vn/quy-trinh-bo-nhiem-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-than-toc-tai-coninco-p41172.html)
Cùng chuyên mục